De jaarrekening van de gemeente Gorinchem over het jaar 2018 laat een positief resultaat zien van ruim 1 miljoen euro. Het overschot is vooral te danken aan een aantal eenmalige meevallers.

Het positieve resultaat zorgt voor tevredenheid bij wethouder Dick van Zanten (financiën): “Het huishoudboekje van de gemeente is op orde, maar nog belangrijker is dat we ons geld goed besteden. We hebben in 2018 weer mooie stappen gemaakt en vooral ook veel zaken in gang gezet, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. Maar ook op gebied van sport, de aanpak van armoede en eenzaamheid en de regio zijn resultaten bereikt. De award voor de ‘beweegcoach’ en de avond om de mantelzorgers in het zonnetje te zetten zijn mooie voorbeelden daarvan.”

Enkele investeringen uitgelicht

Het Sociaal Domein bepaalt een groot deel van de uitgaven van de gemeente. In 2018 zijn hierbinnen ook weer veel ontwikkelingen geweest. Zo is er een onderzoek gestart naar mantelzorg. En zijn er 700 mantelzorgers bedankt voor hun inzet tijdens een bijeenkomst. De aanpak van eenzaamheid heeft een financiële impuls gekregen door binnengehaalde subsidies.

De Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet zorgden ook dit jaar weer voor de nodige ontwikkelingen. De uitvoering van deze wetten wordt nog meer dan voorheen dicht bij mensen georganiseerd om zo dicht mogelijk bij iemands behoefte aan zorg en aanpak te blijven.

De buurtpreventieteams kregen financiële ondersteuning, zo konden bijvoorbeeld portofoons en zaklantaarns aangeschaft worden. De teams zijn al enkele jaren actief in Gorinchem-Oost, Dalem, Hoog Dalem en in Stalkaarsen. De inzet van de teams lijkt zijn vruchten af te werpen en de criminaliteit in deze wijken daalt.  

De gemeente stimuleert en promoot duurzaamheid. Om het goede voorbeeld te laten zien, zijn het stadhuis en gemeentelijke gebouwen van zonnepanelen voorzien. De gemeentelijke panden worden verder verduurzaamd. En ook inwoners worden mogelijkheden geboden via het nieuwe wonen. Bij het nieuwe wonen geven wooncoaches uitleg om duurzamer te wonen: besparen op de energiekosten en het investeren in duurzame maatregelen.

Meevallers

De gemeente profiteert van een gunstige ontwikkeling van de financieringsrente. Dat was een belangrijke oorzaak van het voordeel van zo’n 2 miljoen euro op de grondexploitaties. Dit voordeel wordt toegevoegd aan de reserve infrastructuur, waaruit bijvoorbeeld de aanpak van de Banneweg wordt betaald. Op de middelen van het Sociaal Domein is nog ongeveer 0,3 miljoen euro over, dat wordt toegevoegd aan de reserves om te gebruiken voor de verdere veranderingen in het Sociaal Domein.

Het geld dat de gemeenteraad heeft bestemd voor specifieke projecten en eind 2018 nog niet volledig gebruikt is, wordt doorgeschoven naar 2019. Dit gaat om ongeveer 1,1 miljoen euro voor onder andere  de invoering van het monumentenbeleid en de voorbereiding op de omgevingswet.

Na alle verschuivingen blijft onder de streep nog 1,2 miljoen euro over. Het college stelt de gemeenteraad voor dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. “We hebben een solide meerjarenbegroting en dat willen we zo houden. Dat betekent scherp keuzes maken om alle ambities om Gorinchem mooier te maken ook waar te kunnen maken”, zegt wethouder Van Zanten.

De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening 2018 tijdens de raadsbijeenkomst op donderdag 20 juni.