Wat u moet weten.

 

Disclaimer

In verband met de nieuwe AVG (zie hierna) zal bij meer duidelijkheid over deze nieuwe wet, de disclaimer worden aangepast

 AVG – Algemene verordening gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 treedt de ‘Algemene verordening gegevensbescherming’ in werking. Dit is Europese wetgeving, waarin het recht op privacy voor de burger opnieuw wordt gedefinieerd. Wat dit voor ons, maar ook voor u betekent, leest u hierna.

Gorkums Nieuws Gorkums Nieuws, gevestigd in Gorinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://gorkumsnieuws.nl gorkums nieuws,

A.de Swart is de Functionaris Gegevensbescherming van Gorkums Nieuws Hij/zij is te bereiken via adeswart@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gorkums Nieuws verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gpredactie@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gorkums Nieuws verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Gorkums Nieuws verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Geautomatiseerde besluitvorming Gorkums Nieuws neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gorkums Nieuws) tussen zit. Gorkums Nieuws gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [Windows 10]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gorkums Nieuws bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: Voor zowel tekst als foto’s (zo kort mogelijk, echter niet langer dan 3 maanden).

Reden Delen van persoonsgegevens met derden
Gorkums Nieuws verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Gorkums Nieuws gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Alle persoonsgevens zijn alleen zichtbaar, in de maximaal 3 maanden dat zij op de website https://gorkumsnieuws.nl gepubliceerd worden. Na deze termijn worden ze verwijderd en worden bij zij bij onze gegevens nergens opgeslagen en zijn dus voor niemand meer in te zien., Dat betekent dat u bij ons geen verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar gpredactie@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Gorkums Nieuws zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Gorkums Nieuws wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gorkums Nieuws neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via gpredactie@gmail.com