Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Gorkums Nieuws aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt constant aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van GP-foto (ook niet via een eigen netwerk). Voor privé gebruik mogen de Nieuwsfoto’s en video-opnamen van GP-foto wel gebruikt worden met de naamsvermelding “© Foto: GP-foto – bronvermelding verplicht (niet voor commercieel gebruik)”. Voorstaande geldt ook voor de overname van teksten. Opnamen voor privé gebruik mogen niet worden doorgegeven/gebruikt voor andere media.

Opnamen en tekst, die zonder toestemming van GP-foto voor commerciële doeleinden worden gebruikt, zullen in rekening worden gebracht. Hiervoor gelden vastgestelde tarieven.

Gorkums Nieuws kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Mocht u echter onjuistheden op de website tegenkomen, dan verneemt de redactie dit graag van u, zodat zij deze onjuistheden kan verbeteren, cq. verwijderen.

Gorkums Nieuws sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Gorkums Nieuws is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Aangeleverde kopij dient rechtenvrij te zijn of eventueel met naamsvermelding auteur. Bij overtreding zal Gorkums Nieuws de eventuele claims verleggen naar afzender.

Mocht u afbeeldingen aantreffen waarop u denkt aanspraken te kunnen maken en die door Gorkums Nieuws zonder uw medeweten zijn geplaatst, dan zal de redactie de afbeelding direct van de door u verstrekte informatie voorzien, cq. van de website verwijderen.

Gorkums Nieuws – Gorinchem Presenteert – GP-foto -GP-TV