Het welzijn van alle Gorcumers en uitgaan van wat iemand nog wel kan. Daar gaat het om in het nieuwe sociaal beleid van de gemeente Gorinchem. Veel inwoners en maatschappelijke partners hebben meegedacht; vooral over waar zij kansen en uitdagingen zien. Op weg naar een gelukkige en gezonde stad, waarin iedereen meedoet. Op 28 maart heeft de gemeenteraad het nieuwe Integraal sociaal beleid 2019–2024 unaniem vastgesteld.

Wethouder Eelke Kraaijveld: “We zijn blij met en trots op deze mijlpaal, die natuurlijk pas het begin is. Er staat een ambitieus raamwerk. Samen met inwoners, vrijwilligers en maatschappelijke partners gaan we (wijk)gericht aan de slag met de uitvoering. Daarin is ook zeker aandacht voor verdere ondersteuning van mantelzorgers en het stimuleren van ontmoeting in de wijken. Ik kijk ernaar uit.“

Bijdragen van partners en inwoners

Voor dit beleid zijn gesprekken gevoerd met meer dan 90 professionals. Ook de waardevolle inbreng van inwoners is in dit beleidsplan verwerkt. Zo’n 750 inwoners vanuit de hele stad hebben een enquête ingevuld om zo hun inbreng te geven. Daaruit kwam onder meer naar voren dat er behoefte is aan ontmoeting(sruimte) en ondersteuning hierin door de gemeente, ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers, toegankelijker informatieverstrekking door de gemeente en meer coördinatie in het aanbod van zorg en ondersteuning.

Wat willen we bereiken?

Het beleid is gebaseerd op vier strategische doelstellingen:

  • Gorcumers hebben een gezonde leefstijl;
  • de leefomgeving draagt bij aan de lichamelijke en mentale gezondheid van inwoners.
  • iedereen kan meedoen;
  • inwoners ontvangen passende ondersteuning en zorg.

Prioriteiten voor uitvoeringsplannen 2019 en 2020

Vanuit het coalitieakkoord en de participatie met inwoners en maatschappelijke partners zijn drie prioriteiten benoemd:

  • Zoveel mogelijk de lastendruk van mantelzorgers verlagen.
  • Het ondersteunen van ontmoeting, contact en duurzame verbindingen.
  • Wijkgericht werken.

Positieve gezondheid als basis voor beleid

De basis voor dit beleid is het concept ‘Positieve Gezondheid’. Daarbij gaan we niet uit van wat iemand niet meer kan, maar juist van wat iemand nog wel zelf kan doen. Uit onderzoek is gebleken dat deze benadering leidt tot meer geluk en gezondheid.