foto: Stichting Lezen en Schrijven

Missie: In de regio Gorinchem beschikt iedereen over voldoende basisvaardigheden (taal, rekenen en digi) om volledig mee te kunnen doen in de samenleving. De personen waarvoor dit niet mogelijk is, weten waar zij hulp kunnen krijgen.

In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. In de arbeidsmarktregio Gorinchem gaat dat om 6000 à 8500 mensen (16 – 65 jaar). Laaggeletterdheid is onzichtbaar, maar het raakt veel domeinen, zoals werk, studie, gezondheid, huisvesting, relaties en gezin.

Op 28 februari komen veel partijen uit de regio samen om te bekijken hoe de missie/ambitie gehaald kan worden. In werkateliers wordt bekeken hoe de partijen dit samen gaan realiseren en wie daarbij welke rol en welke activiteiten op zich nemen. Aan het einde van de bijeenkomst wordt een Taalpact gesloten. U bent van harte welkom bij de ondertekening van dit Taalpact.

De partijen die het initiatief hebben genomen voor het Taalpact zijn gemeente Gorinchem, Stichting Lezen en Schrijven, Da Vinci College, Avres en Bibliotheek aan Zet. Voor het werkatelier zijn alle partijen uitgenodigd die een rol spelen in het ontwikkelen van een sluitende taalaanpak voor laaggeletterden: van bewustwording en het vinden van laaggeletterden tot en met het leren en blijven oefenen van basisvaardigheden.