De bestuurders hebben allemaal een voorwerp vast dat wat hen betreft symbool staat voor het warmtenet. HVC: de pijp waardoor de energie geleverd wordt, Poort6: het hart voor de bewoner, maar ook de planeet, Provincie: de deurklink, want in dit proces komen we echt bij mensen achter de voordeur, Gemeente: WakaWaka-lamp, want er zijn ook alternatieve bronnen die je lamp kunnen doen branden zoals zonne-energie.

Maandagavond 21 januari was de officiële start van de energietransitie in de regio Gorinchem en Molenlanden. Diederik Samsom, leider van de klimaattafel Gebouwde Omgeving, was daarbij. Hij heeft veel landelijke kennis om te delen en gaf het debat over de overgang van fossiele naar hernieuwbare energievormen een extra impuls. Die avond is een hele concrete eerste stap gezet met de ondertekening van de ‘Intentieverklaring Gildenwijk op duurzame warmte’.

Van het gas af 
Gorinchem en Molenlanden vormen een Regionale Energie Strategie (RES)-regio. Samen zoeken ze naar oplossingen om de energietransitie hier te versnellen. Dat geldt voor zowel bedrijven, inwoners als maatschappelijke organisaties, die allemaal waren.

Warmtenet Gildenwijk 
Een alternatieve energievorm kan bijvoorbeeld geleverd worden door het aanleggen van een warmtenet. Die mogelijkheid wil Gorinchem onderzoeken voor de Gildenwijk. Op 21 januari werd daarom de ‘Intentieverklaring Gildenwijk op duurzame warmte’ getekend.

Zo gaan gemeente, woningcorporatie, provincie, energieleverancier en netbeheerder lokaal gezamenlijk aan een duurzame toekomst werken. Waterschap Rivierenland ondersteunt dit initiatief door de informatie en kennis, die van belang zijn voor het slagen van het project, te delen. Er worden verschillende duurzame warmtebronnen onderzocht, zoals aardwarmte, restwarmte van bedrijven en energie uit oppervlaktewater.

Samen met bewoners 
Naast het milieu houden de partijen ook rekening met de portemonnee van de inwoners. Een warmtenet kan er (samen met andere energievriendelijke maatregelen) voor zorgen dat de energielasten flink dalen. De vier partijen gaan met elkaar onderzoeken op welke wijze het vervangen van aardgas het beste kan gebeuren. Bij de plannen wordt een klankbordgroep van bewoners betrokken. De resultaten van de studie in de Gildenwijk worden voor de zomer 2019 verwacht.

Wethouder Eelke Kraaijeveld: “We zetten grote stappen op het gebied van de energietransitie. Daar is al veel over gesproken en wordt nog veel over besloten. Het leek tot nu toe ver weg. Maar bewoners en bedrijven gaan het ook concreet merken op korte termijn. Als eerste in de Gildenwijk, in waarschijnlijk 5 tot 7 jaar. Maar we gaan wijk voor wijk onderzoeken hoe we het beste af kunnen van het gas.”