College trots op bereikte resultaten

Het college van B&W heeft de Jaarstukken 2017, bestaande uit het Jaarverslag en de Jaarrekening, aangeboden aan de gemeenteraad. Hieruit blijkt dat in 2017 het college zich volop heeft ingezet om het wonen, werken en leven in Gorinchem aantrekkelijker te maken. Het college is trots op de bereikte resultaten. De gemeente deed dit vaak samen met de stad of op initiatief van de Gorcumers of van samenwerkingspartners. Hiermee zijn in het laatste jaar van de huidige coalitie alle punten uit het coalitieakkoord en de raadsbrede aanvulling op het coalitieakkoord gerealiseerd dan wel in uitvoering genomen.

Welzijn en onderwijs
Ook in 2017 werkten de gevolgen van de veranderingen in het sociaal domein door. De uitvoering verloopt goed en er is een gezonde financiële buffer opgebouwd. Zorg wordt nog meer dan voorheen afgestemd op de persoonlijke situatie. Uitgangspunt is stimuleren van de eigen kracht. Op het gebied van Zorg en Welzijn springt het participatieproject ‘It takes a village to raise a child’ eruit. Hierin is de gemeente met maatschappelijke partners en inwoners bezig een gezond en veilig opgroeiklimaat te realiseren.

Op het gebied van onderwijs is extra ingezet om de afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren. Zo is de Gorcumse Ondernemersprijs voor Scholieren (GOVS) voor het eerst uitgereikt, een initiatief van de gemeente om het ondernemerschap bij scholieren te stimuleren. Ook werd in 2017 de eerste HBO-opleiding ICT in Gorinchem een feit en zijn de gesprekken gestart om te komen tot een Gorcumse dependance van de opleiding Liberal arts & Sciences bij het Da Vinci College.

Mobiliteit en verkeer
Op het gebied van mobiliteit en verkeer is er hard gewerkt aan de aansluiting A15 Gorinchem Oost, de nieuwe OV-concessie voor 2019 en de capaciteitsuitbreiding van de A27. Tevens is de stadsbus grotendeels elektrisch geworden wat voor meerdere bussen in de nieuwe concessie uitgebreid gaat worden. In de jaarstukken wordt voorgesteld een bedrag van ruim 5 miljoen euro toe te voegen aan het bestaande Infrastructuurfonds. Hierdoor worden al gelden gereserveerd om een belangrijke raadsprioriteit uit de Visie van de Stad (deels) te kunnen dekken.

Duurzaamheid en milieu
Aan de hand van een intensief participatietraject is het beleidsplan Duurzaamheid gemeente Gorinchem 2018-2022 opgesteld. Het beleidsplan richt zich op het stimuleren en ontwikkelen van duurzame vormen van energie, het behouden en versterken van de biodiversiteit en het realiseren van een gemeentelijke organisatie die een voorbeeldfunctie vervult. De effecten zijn al zichtbaar: zo zijn er elektrische deelauto’s beschikbaar en zijn er zonnepanelen aangebracht op gemeentelijke gebouwen.

Visie van de Stad
In 2017 is ook veel energie gestoken in het realiseren van de Visie van de Stad. GO2032 is inmiddels een begrip in de stad. Ongeveer duizend Gorcumers en mensen van buiten de stad hebben deelgenomen aan het maken van de Visie. Daar zijn we trots op. In december 2017 zijn vervolgens 11 initiatieven benoemd.

Binnenstad en economie
Op economisch vlak is met name ingezet op de versterking van de binnenstad. De voorbereidingen voor de oprichting van De Stichting Gorinchem City Marketing zijn gestart onder de naam Mooi Gorinchem. Daarnaast is er op initiatief van de bedrijven een BedrijvenInvesteringsZone ingevoerd. Deze moet leiden tot een betere balans in investeringen door ‘de stad’ en de gemeente.

Woningbouw
In de Lingewijk Noord aan de waterrand zijn 31 goedkope koopwoningen in aanbouw. Dat is bijzonder omdat deze locatie heel lastig te ontwikkelen is door het geluid van de A15. Desondanks heeft het college ervoor gezorgd dat de woningen allemaal onder de 200.000 euro zijn verkocht aan vooral starters.

Dienstverlening
De verbetering van de dienstverlening naar bewoners was in 2017 een belangrijk onderwerp. Het vormen van 1 toegang waarbij telefonie, mail, balie en post samenkomen heeft hier een grote bijdrage aan geleverd. Het Klant Contact Centrum (KCC) is verder uitgebreid en geprofessionaliseerd en kan een volgende stap in de doorgroei maken.

Veiligheid
Op het gebied van veiligheid heeft het college ervoor gezorgd dat het aantal brommer- en fietsendiefstallen en de inbraak uit- en van auto’s verder zijn afgenomen. Daarnaast is er een start gemaakt met het Integraal Veiligheidsplan en zijn er diverse ontmoetingssessies over het nieuw op te stellen evenementenbeleid geweest met inwoners, organisatoren en ondernemers.

Wethouder Marcel Doodkorte: “Dankzij het beleid van de raad in de afgelopen jaren beschikken we inmiddels over een robuust weerstandsvermogen. We kunnen het jaar afsluiten met een verantwoorde financiële reservepositie. Na de diverse voorstellen tot bestemming van het financiële resultaat over 2017 resteert een bedrag van ruim € 1 miljoen. We stellen voor dit nettoresultaat toe te voegen aan onze Algemene Reserve.”

Bekijk hier de Jaarstukken 2017.