Home

Gorinchem – 4-10-2017 – Vanaf 4 tot en met 25 oktober vindt de inspraakprocedure plaats voor de gewenste winkeltijden op zon- en feestdagen in Gorinchem. Gedurende deze periode kan iedereen reageren op het voorstel van het college dat drie uiteenlopende scenario’s omvat. Het voorstel is mede gebaseerd op de resultaten van het in juni jl. door een extern bureau gehouden onderzoek naar winkeltijden. Daarbij werden zowel consumenten (inwoners, omwonenden en bezoekers) als winkeliers ondervraagd. Wie wil reageren op het voorstel, kan dit doen via www.gorinchem.nl/bekendmakingen.

Scenario’s
Volgens het eerste scenario wordt per winkelgebied maximaal 15 keer vrijstelling verleend om winkels te openen op zon- en feestdagen per jaar. Op welke zondagen in een winkelgebied daarvan gebruik wordt gemaakt, mag per winkelgebied zelf worden bepaald. Dit alles geldt ook voor supermarkten en de perifere detailhandel zoals bijvoorbeeld Spijkse Poort en Karwei. In feite is dit identiek aan de huidige situatie met het verschil dat geen onderscheid meer wordt gemaakt ten aanzien van het aantal vrijstellingen tussen binnenstad (nu 15) en de overige winkelgebieden (nu 12).
Volgens het tweede scenario wordt toegestaan dat alle winkels elke laatste zondag in de maanden januari tot en met november open zijn en op alle zondagen in de maand december, met uitzondering van beide kerstdagen. De keuze op welke zondag open te gaan, is in dit geval dus beperkt. Daarnaast wordt volgens dit scenario supermarkten en perifere detailhandel de mogelijkheid geboden om elke zondag, het gehele jaar door, de deuren te openen.
Het laatste scenario laat toe dat alle winkels (inclusief supermarkten en de perifere detailhandel) in Gorinchem het gehele jaar door elke zondag open mogen zijn. In alle drie scenario’s geldt op de zondag een openingstijd van 12:00 tot 17:00 uur.

Wethouder Hans Freije vindt dat met het collegevoorstel en de scenario’s recht wordt gedaan aan de veelheid aan opvattingen over het onderwerp. ‘Deze diversiteit is ook terug te zien in de resultaten van het onderzoek. Daaruit kwam niet direct een eenduidig beeld naar voren. Omdat we het als college essentieel vinden om alle belangen zo goed en zorgvuldig mogelijk af te wegen, hebben we besloten om in de inspraakprocedure verschillende scenario’s voor te leggen. Dit is ook in lijn met de afspraak gemaakt in het coalitieakkoord.’

Brede belangenafweging
Op grond van de Winkeltijdenwet mag een gemeente zelf bepalen of en in hoeverre algemene vrijstelling of individuele ontheffing wordt verleend van het verbod om winkels op zon- en feestdagen open te stellen. In het coalitieakkoord is afgesproken dat rekening wordt gehouden met de wensen, behoeften en ervaringen van inwoners, bezoekers, grote en kleine ondernemers, maar ook met aspecten als opbrengsten, leefbaarheid, invloed op de aantrekkingskracht van de stad en verdringingseffecten. Dit is gebeurd door het houden van een breed opgezet onderzoek en door de winkeliers uit de binnenstad en de winkelcentra – via hun belangenverenigingen – op verschillende momenten te betrekken bij het onderzoek.

Verdere besluitvorming
Na de inspraaktermijn neemt het college, mede op basis van alle reacties, een besluit over het voorstel dat de raad wordt voorgelegd. Dit voorstel wordt besproken in de parallelsessie Beraad en Advies op 30 november. Vervolgens zal de raad op 14 december een definitief besluit nemen over de winkelopeningstijden op zon- en feestdagen. Dat gebeurt door het vaststellen van de Winkeltijdenverordening 2018. Het nieuwe beleid ten aanzien van winkelopeningstijden en de verordening gaan op 1 januari 2018 in.